துல்காஃதா மாத கந்தூரி-உரூஸ் -மஜ்லிஸ் தினங்கள்

ஸெய்யதினா ஹழ்ரத் பிறை 1-தென்காசி குணங்குடியார் பாடல் முற்றோதல்  மஜ்லிஸ்.பிறை 6-பூனா ஸலாஹுத்தீன் நியாமி.பிறை 6-காயல் சின்ன ஷம்ஸுத்தீன்பிறை 7-நாகூர் பாக்கர் ஆலிம்பிறை 8-கோழிக்கோடு ஸெ.மு.ஜிப்ரீ தங்கள்பிறை 8-ஏமன் ஹத்தாத் இமாம்.பிறை 9-எகிப்து ஸித்தி  நஃபீஸத்துல் மிஸ்ரிய்யாபிறை 9-உடுமலைப்பேட்டை மு.தாஹிர்பிறை 9-கோலார் ஸெ.மு.ஹாஷிம்ஷாஹ் காதிரிபிறை 10-கூத்தூர் ஹஸன் காதிரி

event_note
close

ஸெய்யதினா ஹழ்ரத் பிறை 1-தென்காசி குணங்குடியார் பாடல் முற்றோதல்  மஜ்லிஸ்.பிறை 6-பூனா ஸலாஹுத்தீன் நியாமி.பிறை 6-காயல் சின்ன ஷம்ஸுத்தீன்பிறை 7-நாகூர் பாக்கர் ஆலிம்பிறை 8-கோழிக்கோடு ஸெ.மு.ஜிப்ரீ தங்கள்பிறை 8-ஏமன் ஹத்தாத் இமாம்.பிறை 9-எகிப்து ஸித்தி  நஃபீஸத்துல் மிஸ்ரிய்யாபிறை 9-உடுமலைப்பேட்டை மு.தாஹிர்பிறை 9-கோலார் ஸெ.மு.ஹாஷிம்ஷாஹ் காதிரிபிறை 10-கூத்தூர் ஹஸன் காதிரி

folder_open Festivals
Read more